خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1496    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1400/02/02 1400/02/26 عمليات دپو و بارگيري حدود 360.000 تن خاك تونان از معدن خاك تونان واقع در گردنه زينل و عمليات اجراي محل تسطيح پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1400/02/26
1400/01/30 1400/02/21 آگهي تجديد مناقصه ساخت صندلي سالمندان واقع در مناطق يك و سه شهرداري اصفهان معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 1400/02/22
1400/01/26 1400/02/09 آگهي مناقصه عمومي : تأمين و راه اندازي سوئيچ ها ، تجهيزات و ملحقات مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان‏-فاز اول شهرداري اصفهان 1400/02/09
1400/01/26 1400/02/09 آگهي مناقصه عمومي : تأمين سرورهاي مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان‏- فاز اول شهرداري اصفهان 1400/02/09
1400/01/25 1400/02/18 آگهي مناقصه اجراي عمليات تنظيف معابر، رفت و روب ، جمع آوري و حمل پسماندهاي تر و ضايعات مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 1400/02/19
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>