نوع صنفمیزان پسماند تولیدی در روز منطقــــهسوالات نظرسنجی1- نوع پسماند تولیدی
2- پسماندهای الکترونیک خود را چگونه دفع می کنید3- آیا برای ذخیره پسماند الکترونیک خود ظرف جداگانه ای دارید4- تا چه حد از خطرات پسماند الکترونیک مطلع هستید5- آیا از قانون مدیریت پسماند در خصوص ضایعات الکترونیک اطلاع دارید
6- آیا از قانون مدیریت پسماند در خصوص ضایعات الکترونیک اطلاع دارید