خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 303/00/558 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
عمليات دپو و بارگيري حدود 360.000 تن خاك تونان از معدن خاك تونان واقع در گردنه زينل و عمليات اجراي محل تسطيح پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل
مناقصه گذار
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
آگهي مناقصه
 

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان بر اساس مصوبه هئيت مديره سازمان در نظر دارد موارد مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص  حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد.

الف- عمليات دپو و بارگيري حدود 360.000 تن خاك تونان از معدن خاك تونان واقع در گردنه زينل به اشخاص  حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد.

ب- عمليات اجراي محل تسطيح پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل شامل:

1- كنترل 24 ساعته و ساماندهي محدوده دفع  پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل طبق نظر و نظارت كارفرما.

2- تسطيح محل تخليه و احداث دپوهاي مورد نياز كارفرما با دو دستگاه بلدوزرd8 كاترپيلار يا معادل آن از نوع كوماتسو با مدل1980 به بالا و يا هر تجهيز ديگري كه معادل با اين تجهيزات ذكر شده بوده و توان انجام كار مطابق با نظر ناظر كافرما را داشته باشد.

3- جداسازي آهن آلات از قطعات بتن آرمه و ساير اقلام قابل بازيافت.

به مدت يكسال را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي داراي صلاحيت پيمانكاري و ايمني واجد الشرايط واگذار نمايد.

ج- عمليات بازسازي ساختمان اداري كارخانه كود آلي شامل (ابنيه، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي) بصورت تهيه و اجرا، مطابق با نقشه­هاي اجرايي و دستور كارهاي ابلاغي از سوي كارفرما (كليه نقشه­­ها و دستورالعمل­ها در قالب cd به پيوست مي‌باشد) واقع در كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان. به اشخاص حقوقي داراي صلاحيت پيمانكاري و ايمني واجد الشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي­توانند از تاريخ نشر اين آگهي لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  1400/02/26 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه­ فوق با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 1.500.000ريال ( براي هر مورد) در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانك شهر شعبه حكيم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقي و قراردادهاي سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتداي بلوار رضوان مراجعه نمايند. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت به حراست سازمان پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 1400/02/26 مي­باشد. پيشنهادات روز  دوشنبه مورخ 1400/02/27 در محل دفتر سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهري شهرداري اصفهان بازگشايي خواهد شد.

شرايط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي يا ضمانت نامه بانكي(اعتبارضمانت نامه حداقل سه ماه)

2- در صورتيكه برندگان اول و دوم شركت كننده در مناقصه از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

5- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي­باشد.

6-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيري و ظرف مدت هفت روز نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اعلام خواهد شد.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

                                                                                              سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/26 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/26