خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي تجديد مناقصه ساخت صندلي سالمندان واقع در مناطق يك و سه شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

" توليد ،‌پشتيباني ها،‌مانع زدايي ها"

 

آگهي تجديد مناقصه ساخت صندلي سالمندان واقع در مناطق يك و سه شهرداري اصفهان

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد ساخت صندلي سالمندان واقع در مناطق يك و سه شهرداري اصفهان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 75 روز كاري مي باشد ( 15 روز كاري براي نمونه سازي و 60 روز كاري براي توليد)

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه 500،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

تذكر: در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.

3-مجوزات لازم : داشتن حداقل يك قرارداد مشابه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

4-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز پنجشنبه مورخ 1400/02/09 تا روز سه شنبه شنبه مورخ 1400/02/21 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري (ساعت 14/30) روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 مي باشد.

    6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) مشروح شرايط در اسناد ارائه شده توسط معاونت خدمات شهري قابل رؤيت مي باشد.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.

ج  ) شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

 

شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/21 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/22