خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 1400-01-115 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي مناقصه عمومي : تأمين و راه اندازي سوئيچ ها ، تجهيزات و ملحقات مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان‏-فاز اول
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه عمومي

1) دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

2) موضوع مناقصه: تأمين و راه اندازي سوئيچ ها،تجهيزات و ملحقات مورد نياز مركز داده شهرداري اصفهان

3) مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي توانند از تاريخ 1400/01/26 با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت امور پيمانكاران) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.

4) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1.500.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقدي

5) اعتبار قيمت­ها: حداقل دو ماه شمسي

6) مهلت و محل تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 1400/02/09 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

7) زمان گشايش پاكت­ها: حداكثر يكماه پس از پايان تحويل اسناد و مدارك مي­باشد.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
لينك دريافت اسناد مناقصه
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/09 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/09