خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي مناقصه اجراي عمليات تنظيف معابر، رفت و روب ، جمع آوري و حمل پسماندهاي تر و ضايعات مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
آگهي مناقصه اجراي عمليات تنظيف معابر، رفت و روب ، جمع آوري و حمل پسماندهاي تر و ضايعات مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاري اجراي عمليات تنظيف معابر، رفت و روب ، جمع آوري و حمل پسماندهاي تر و ضايعات مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان براي سال 1401-1400 از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه شركتهايي كه در فراخوان شناسايي و ارزيابي شركت نموده و اسناد الزم را به معاونت خدمات شهري ارائه و مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفته و حائز شرايط گرديده اند ، به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
تذكرات :
1-مدت انجام كار : از تاريخ 01/04/1400 به مدت 12 ماه شمسي )يك سال كاري ( مي باشد.
2-سپرده شركت در مناقصه طبق جدول ضميمه و شماره حساب : سپرده شركت در مناقصه مطابق با جدول مشخص شده در شرايط شركت در مناقصه و به يكي از دو روش زير قابل ارائه خواهد بود: الف ( ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه ب ( فيش واريز نقدي به شماره حساب 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما سپرده شهرداري
3-شرايط متقاضي : شركت در آگهي شناسايي و ارزيابي مورخ 1399/10/20
4-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1400/02/04 تا روز شنبه مورخ 1400/02/18 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1400/02/19 مي باشد.
5-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان واحد قراردادها و پيمان
الف ( شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است . در صورتي كه نفرات اول و دوم از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
ب ( متقاضيان به منظور اطالع از مشروح شرايط الزم است به اداره قراردادهاي معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه و يا از طريق وب سايت ir.Isfahan اقدام نمايند.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/18 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/19