خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 99/11-99/10 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي تمديد مناقصه 99/10-99/11
مناقصه گذار
سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
واحد امور قراردادهاي سازمان (اتاق 20) واقع در آرامستان باغ رضوان در كيلومتر 5 جاده اصفهان – نايين
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/05 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/05