خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 99-08-104 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
مناقصه عمومي : عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري باغ پرندگان و باغ تكثير شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه عمومي

1) دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

2) موضوع مناقصه: عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري باغ پرندگان و باغ تكثير شهرداري اصفهان

3)متقاضيان مي توانند با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت امور پيمانكاران) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.

4) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 450.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقدي

5) اعتبار قيمت­ها: حداقل دو ماه شمسي

6) مهلت و محل تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 1399/11/20 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

7) زمان گشايش پاكت­ها: حداكثر يكماه پس از پايان تحويل اسناد و مدارك مي­باشد.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
لينك دريافت اسناد مناقصه
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/20 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/20