خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1400/02/01 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
سامانه ابر خصوصي
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار 

شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت تكميل بانك اطلاعاتي خود نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط درخصوص" طراحي/مشاوره/اجراي زيرساخت ابر خصوصي" از طريق دعوت به ارسال اطلاعات توانمندي‌ها ، سوابق و پيشنهادات اقدام نمايد:

لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه طراحي و پياده سازي سرويس هاي IaaS و PaaS و DaaS داراي توانمندي هاي لازم و داراي تجربه و نمونه كارهاي موفق مي‌باشند، دعوت ميشود در صورت تمايل با مراجعه به  بخش فراخوان سايت سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان به نشاني  ict.isfahanold.ir،  و پس از تكميل اسناد و مدارك خواسته شده، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني ارسال نمايند.

 

مدارك مورد نياز :

رونوشت اساسنامه شركت و آگهي تأسيس شركت

رونوشت آگهي ثبت و تغييرات احتمالي شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور

رونوشت صلاحيت فعاليت از نهادهاي ذيربط

رزومه كاري، كاتولوگ و نمونه كارهاي مشابه به همراه Demo انجام شده مرتبط با پروژه به طور خلاصه تاريخچه، مالكيت، تخـصصهـاي موجـود در شـركت و سـاير اطلاعاتي كه ضروري و مفيد تشخيص مي دهيد را بيان نمائيد.

براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفن 36617325-031 داخلي247، آقاي چيت ساز، تماس حاصل فرمائيد.

شايان ذكر است اين فراخوان صرفا به منظور اخذ اطالعات ارائه مي گردد و پاسخ بـه آن هـيچ گونـه حقـي را بـراي پاسخ دهنده ايجاد نمي كند. پاسخ هاي ارائه شده به اين فراخوان بازگردانده نخواهد شد و سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان حق دارد به نحو مقتضي از آنها استفاده نمايد.

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
95