خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1399/12/16 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

    شهرداري اصفهان در نظر دارد با بهره‌گيري از مجريان توانمند پژوهشي، طرح مطالعاتي با عنوان " بررسي مطالعات پشتيبان به منظور تدوين كدهاي رفتاري شهرداري اصفهان (فاز اول)" را بر اساس شرح خدمات پيوست به فراخوان گذارد. بر اين اساس خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت تمايل پيشنهاد‌هاي مربوطه صرفا در قالب پاكت الف‏‏‏- شامل: 1‏‏‏- مدارك مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقي 2‏‏‏- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3‏‏‏- مدارك مربوط به توان فني (تعريف پروژه، تخصص‌هاي مورد نياز، زمانبندي انجام پژوهش و ساختار تيم اجرايي) كه جزئيات فراخوان و راهنماي  نحوه ارائه پيشنهاد در سايت  " my.isfahan.ir" بخش "آموزش ، پژوهش و فرهنگ "در  قسمت فراخوان طرح هاي پژوهشي  قراردارد، حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه به تاريخ 15‏/01‏/1400 تكميل و به مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول كيفيت‏‏‏- هزينه (QCBS) است. لازم به ذكر است پاكت ب ‏‏‏- شامل تحليل هاي مالي در اين مرحله دريافت نمي گردد و پس از ارزيابي فني، در صورت كسب حد نصاب فني پيشنهاد مالي دريافت خواهد شد. امتياز كسب شده در مرحله فني مبناي استفاده در فرمول قيمت تراز شده و انتخاب مشاور خواهد بود.

نكته: شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهاد‌ها مختار مي‌باشد.

لازم به ذكر است تمامي مستندات پاكت الف به صورت فايلCD در پاكت ارسالي قرار گرفته و مستندات فيزيكي در تمام صفحات مهمور و امضاء گردد. 
 

 

تلفن تماس:32344661‏‏‏-031               نمابر: 32344013‏‏‏- 031       

آدرس : اصفهان خيابان آيت ا... طيب معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني دبيرخانه ‏‏‏- كد پستي 47411‏‏‏-81367

نویسنده اطلاعیه
تا روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 تمديد شد.
تعداد نمایش
101