خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1399/11/26 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
وب اپ جامع گردشگري شهرداري اصفهان
شرح اطلاعیه

آگهي تجديد فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي 

با توجه به اينكه شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات  « وب اپ جامع گردشگري شهرداري اصفهان»  را  به شرح مندرج در اسناد فراخوان به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد؛ در صورت تمايل متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 1399/11/26  لغايت 1399/12/10 با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت امور پيمانكاران) اسناد فراخوان را مشاهده و اخذ نمايند و پس از تكميل بايستي پيشنهاد خود را با رعايت شرايط مندرج در اسناد فراخوان حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1399/12/10 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن­بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني و تداركات تحويل نمايند.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
77