خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1399/11/19 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
سامانه مكانيزه پيشگيري و رفع تخلفات شهري
شرح اطلاعیه

آگهي تجديد فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي

 

     شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات « سامانه مكانيزه پيشگيري و رفع تخلفات شهري»  را براساس روش كيفيت و قيمت (QCBS) و به شرح مندرج در اسناد فراخوان به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد؛ لذا در صورت تمايل متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 1399/11/19  لغايت 1399/11/30 با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت فراخوان) ؛ نسبت به اخذ  سند فراخوان  مربوطه اقدام  و پس از تكميل به همراه اسناد و مدارك خواسته شده، حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1399/11/30 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني ارسال نمايند.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
49