خدمات الکترونیک
ثبت اشکال پیگیری اشکال
این سامانه برای شهروندانی که حداقل یکبار جهت پرداخت عوارض خودرو به شهرداری مراجعه نموده اند قابل استفاده می باشد
برای یافتن خودروی موردنظر وارد کردن یک فیلد کافی می باشد
شماره پلاک : -
شماره موتور :
VIN :
شماره شاسی :
کد امنیت