درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

تعاریف و مفاهیم

 

ارش: به مال دریافتی بابت جبران خسارت مالی و بدنی اطلاق می شود یعنی ارش مقدار مالی است که در شریعت برای آن اندازه ای مشخص نشده و به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی از خسارت زننده دریافت می شود.

ایراد ضرب وجرح: به معنی وارد آوردن ضرب وجرح اعم از عمدی یا غیرعمدی است. هرگونه ضایعه‌ای در عضو چنانچه توأم با خونریزی و از بین رفتن نسج باشد، جرح نامیده می‌شود. در صورتی که ضایعه ایجاد شده منجر به خونریزی نشده باشد، هر چند در داخل بدن شکستگی ایجاد شده باشد، ضرب نامیده می‌شود.

سند: هر نوع نوشته ای که در مقام دفاع قابل استناد باشد، سند است و سند بر دو نوع عادی و رسمی می­باشد.

اموال غیر منقول: به اموالی که از جایی به جای دیگر  قابل نقل و انتقال نیستند، مانند زمین(عرصه) و ساختمان (اعیان) اموال غیر منقول گفته می­شود.

معاملات با حق استرداد: هر عقدی که موضوع آن مال غیرمنقولی باشد که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد، در اختیار بستانکار قرار داده شود تا تحت شرایط قانونی، در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، از محل آن وثیقه طلب خود را تأمین کند، معامله با حق استرداد نامیده می‌شود.

ذمه: حقی است که شخص، به عهده دیگری دارد.

اجاره: عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

پزشکی قانونی: سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی تشکیل شده ‌است که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند می­باشد. 

امور قضایی
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 716526 تعداد کاربران بر خط 16 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال