درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

 

تعاريف و مفاهيم

جمعيت: (جامعه مورد سرشماري) اعضاي همه خانوارها كه اقامتگاه معمولي آنان در زمان سرشماري محدوده آمارگيري بوده است.
خانوار معمولي:خانوار معمولي از چند نفر تشكيل مي شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي­كنند و با يكديگر هم خرج هستند و معمولا با هم غذا مي­خورند.
سن : منظور تعداد سال هاي كاملي است كه از زمان تولد فرد گذشته باشد.
ميانگين سني: متوسط سن افراد يك جامعه است.
ميانه سني: سني كه جمعيت را از نظر تعداد به دو گروه مساوي تقسيم كند، ميانه ي سني ناميده مي شود .
بعد خانوار: (متوسط تعداد افراد در خانوار) عبارت است از حاصل تقسيم تعداد جمعيت به تعداد خانوار.
نسبت جنسي:عبارت است از تعداد مردان به زنان يا تعداد زنان به مردان كه معمولا به صورت درصد بيان مي­شود. در اين آمارنامه از تعداد مردان به زنان استفاده شده است.
ثبت وقايع حياتي جاري و معوقه: وقايع حياتي (تولد، فوت، ازدواج، طلاق) را كه در سال وقوع ثبت مي‌شود، جاري مي‌نامند و وقايعي كه بعد از سال وقوع ثبت شده باشد، معوقه ناميده مي‌شود.
باسواد: كساني كه مي توانند به فارسي و يا به هر زبان ديگر كلمات ساده اي را بخوانند و بنويسند خواه مدرك رسمي داشته يا نداشته باشند
برآورد جمعيت:برآورد جمعيت در
سالPاز فرمولPn=P0(1+Z)n بدست مي آيدكهدر آنP0 جمعيت ابتداي دوره ،Pn  جمعيت انتهاي

دوره وZ
  نرخ رشد سالانه و n فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي دوره مي باشد. 
جمعیت
تعداد بازدیدکنندگان امروز 13 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 716535 تعداد کاربران بر خط 17 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال