خدمات الکترونیک
اهميت و نقش امضاء در زندگي روزمره و تعاملات كاري و اداري بر كسي پوشيده نيست. در زندگي سنتي امضاء توسط دست انجام مي‌شود. امضاي دستي نمي‌تواند براي دنياي مجازي و سيستم‌هاي متعدد رايانه‌اي پديد آمده در دنياي اطراف استفاده چنداني داشته باشد و نياز به يك جايگزين مناسب احساس مي‌شود. راه حل مناسب و مطمئن براي اين امر استفاده از امضاي ديجيتال است.
 
امضاي ديجيتال منجر به افزايش امنيت در دنياي مجازي مي‌گردد و قابليت پيگيري حقوقي اسناد و مدارك الكترونيكي را فراهم مي‌نمايد.

ابتدا متقاضي بايد فرم شماره يك را از اين قسمت دريافت و تكميل نمايد. راهنماي تكميل فرم، نيز از اين قسمت قابل دريافت است.سپس متقاضي بايد فرم تكميل شده را به همراه مدارك ذيل به «دفتر ثبت گواهي الكترونيكي شهرداري اصفهان» واقع در «خيابان آمادگاه، مقابل هتل عباسي، جنب مركز آموزش سازمان فاوا شهرداري اصفهان» تحويل نمايد.

 مدارك:

  • اصل كارت شناسايي ملي به همراه تصوير پشت و روي كارت.
  • اصل و تصوير صفحه اول يكي از مدارك شناسايي معتبر(شناسنامه، گذرنامه يا گواهينامه)
  • تصوير آگهي تاسيس روزنامه رسمي و تصوير آگهي آخرين تغييرات (فقط براي متقاضيان شركتها/موسسات)
  • اصل فيش بانكي به صورت زيرجهت صدور گواهي الكترونيكي:  

 

             -  272/500ريال مربوط به اشخاص مستقل كه در گواهي الكترونيكي آنها مشخصات سازماني ثبت نمي‌شود.

·       از اين مبلغ 85/000 ريال به حساب به شماره 0104497997003 نزد بانك ملي ايران به نام سازمان فاوا شهرداري اصفهان و مابقي به مبلغ 187/500ريال به حساب شماره 2176279001002 نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز(كد شعبه 190) به نام تمركز وجوه درآمد حاصل از صدور گواهي الكترونيكي واريز شود.

 

             -  283/400ريال مربوط به متقاضيان شركتها/موسسات كه در گواهي الكترونيكي آنها مشخصات سازماني ثبت  مي‌شود.

§       از اين مبلغ 88/400 ريال به حساب به شماره 0104497997003 نزد بانك ملي ايران به نام سازمان فاوا شهرداري اصفهان و مابقي به مبلغ 195/000ريال به حساب شماره 2176279001002 نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز(كد شعبه 190) به نام تمركز وجوه درآمد حاصل از صدور گواهي الكترونيكي واريز شود.

 

             -  370/600 ريال مربوط به متقاضيان بخش دولتي/ شهرداري كه در گواهي الكترونيكي آنها مشخصات سازماني  ثبت مي شود.

§       از اين مبلغ 115/600 ريال به حساب به شماره 0104497997003 نزد بانك ملي ايران به نام سازمان فاوا شهرداري اصفهان و مابقي به مبلغ 255/000 ريال به حساب شماره 2176279001002 نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز(كد شعبه 190) به نام تمركز وجوه درآمد حاصل از صدور گواهي الكترونيكي واريز شود.

 

 توضيحات:

براي صدور گواهي الكترونيكي، حضور شخص يا نماينده قانوني وي در دفتر ثبت گواهي الكترونيكي الزامي است. در صورت مراجعه وكيل، مي بايست وكيل حتماً دراراي وكالت نامه محضري باشد و در موضوع وكالت عبارت «جهت ابطال گواهي الكترونيكي و امضا اوراق مربوطه» درج شده باشد.

گواهي الكترونيكي كاملاً شخصي و محرمانه است و نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد.

هر فرد در صورت بروز مشكل براي گواهي الكترونيكي خود (شامل مفقود شدن، سرقت، خراب شدن، درج اطلاعات نادرست در گواهي، افشاي كليد خصوصي، تغيير مشخصات فردي، قطع همكاري صاحب گواهي با سازمان/شركت/ موسسه، تغير سمت صاحب گواهي و...) بايد در اسرع وقت، نسبت به ابطال گواهي الكترونيكي خود اقدام نمايد. مسئوليت هرگونه سوء استفاده از گواهي الكترونيكي تا قبل از ابطال بر عهده شخص مي باشد. براي اطلاع از مراحل ابطال به اين قسمت مراجعه كنيد.


 

مراحل ابطال گواهی الکترونیکی

 

هر فرد در صورت بروز مشکل برای گواهی الکترونیکی خود (شامل مفقود شدن، سرقت، خراب شدن، درج اطلاعات نادرست در گواهی، افشای کلید خصوصی، تغییر مشخصات فردی، قطع همکاری صاحب گواهی با سازمان/شرکت/ موسسه، تغیر سمت صاحب گواهی و...) باید در اسرع وقت، نسبت به ابطال گواهی الکترونیکی خود اقدام نمايد. مسئولیت هرگونه سوء استفاده از گواهی الکترونیکی تا قبل از ابطال بر عهده شخص می باشد. مراحل ابطال به شرح زير است.

 

1-      ابتدا متقاضی باید فرم شماره دو را از اين قسمت دریافت و تكميل نماید. راهنمای تکمیل فرم، نيز از اين قسمت قابل دريافت است.

2-      سپس متقاضي بايد فرم تکمیل شده را به همراه مدارک ذیل به «دفتر ثبت گواهی الکترونیکی شهرداري اصفهان» واقع در «خیابان آمادگاه، مقابل هتل عباسی، جنب مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان» تحویل نماید.

مدارک:

·       اصل کارت شناسایی ملی به همراه تصویر پشت و روي كارت.

·       اصل و تصویر صفحه اول یکی از مدارک شناسایی معتبر(شناسنامه، گذرنامه یا گواهینامه)

·       تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و تصویر آگهی آخرین تغییرات (فقط براي متقاضیان شرکتها/موسسات)

·       معرفی نامه نماینده سازمان/شرکت/موسسه

 توضيحات:

-      برای ابطال گواهی الکترونیکی، حضور شخص یا نماینده قانونی وی در دفتر ثبت گواهی الکترونیکی الزامی است. در صورت مراجعه وکیل، می بایست وکیل حتماً درارای وکالت نامه محضری باشد و در موضوع وکالت عبارت «جهت ابطال گواهی الکترونیکی و امضا اوراق مربوطه» درج شده باشد.

-      در صورتی که متقاضی ابطال، سازمان/شرکت/موسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد و فرم ابطال توسط نماینده آن سازمان/شرکت/موسسه به دفتر ثبت نام تحویل داده شود، ارائه معرفی نامه نماینده به صورت رسمی و در سربرگ و با مهر مربوطه الزامی است.

 

 

 

فایل دانلود فرم ها
  فرم شماره 1 - صدور گواهي الكترونيكي
فرم شماره 2 - ابطال گواهي الكترونيكي

فایل دانلود دستورالعمل تكميل فرم ها
  دستورالعمل تكميل فرم شماره 1 - صدور گواهي الكترونيكي
دستورالعمل تكميل فرم شماره 2 - ابطال گواهي الكترونيكي

فایل دانلود موافقتنامه هاي مربوط به فرم ها
  موفقتنامه متقاضي
موفقتنامه سازمان، موسسه و شركت

فایل دانلود فايل هاي مورد نياز براي گواهي الكترونيكي و توكن
  زنجيره گواهي - مركز ريشه ايران و وزارت بازرگاني
نرم افزار راه اندازي توكن
نرم افزار مديريت توكن

فایل دانلود مستندات فني
  دستورالعمل نصب زنجيره گواهي
نحوه نصب نرم افزار راه اندازي توكن
نحوه كار با نرم افزار مديريت توكن
نحوه انجام امضاي ديجيتال در office 2007
نحوه انجام امضاي ديجيتال در office 2010
نحوه انجام امضاي ديجيتال در ايميل
پاورپوينت مفاهيم امضاي ديجيتال

فایل دانلود قوانين حقوقي
  قانون تجارت الكترونيكي - مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 24/10/82
آئين نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيكي - مصوب هيئت وزيران مورخ 11/06/86
برنامه پنجم توسعه كشور - موارد مرتبط با تجارت الكترونيكي و امضاء ديجيتال
برنامه پنجم توسعه كشور

 

 
 
نشاني: خيابان آمادگاه، مجتمع عباسي (مقابل هتل عباسي)، دفتر ثبت نام گواهي الكترونيكي شهرداري اصفهان
تلفن: 32228788 -32228787 - 32205625- 32205645
نمابر: 32205645
 
 
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.