درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

تعاریف و مفاهیم

بودجه  شهرداری: یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه ­ی خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ، میزان مخارج و درآمد های لازم  برای تامین هزینه انجام آن ها، پیش بینی می­شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است.

درآمد های شهرداری: درآمد های شهرداری به هفتطبقه تقسیم می ­شود

-        درآمد های ناشی از عوارض عمومی.

-        درآمد ناشی از عوارض اختصاصی.

-        بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.

-        درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری.

-        کمک های دولت و سازمان های دولتی.

-        کمک های اعطایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.

-        سایر منابع تامین اعتبار

بودجه جاری: منظور، اعتباراتی است که در بودجه هر سال بابت تامین هزینه های جاری و همچنین حفظ و نگهداری سطح فعالیتهای شهرداری در نظر گرفته می شود.

بودجه عمرانی: منظور، اعتباراتی است که در بودجه هر سال بابت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه سطح خدمات شهرداری در نظر گرفته می شود.

بودجه خالص عمرانی منطقه: مجموع هزینه های عمرانی که توسط شهرداری منطقه خاص، در همان منطقه هزینهمی گردد.

درصد تحقق: حاصل قسمت درآمد قطعی به درآمد مصوب ضربدر 100.

سرانه عمرانی: حاصل قسمت بودجه خالص عمرانی به تعداد شهروندان یا به عبارتی دیگر سهم ریالی هر شهروند از هزینه های عمرانی و توسعه ای شهر .

اصلاح بودجه: فرایندی است که طی آن تغییرات مورد نیاز در ردیف های بودجه(حذف یا اضافه ردیف) یا در مبالغ مصوب(کاهش یا افزایش مبلغ) اعمال می شود و به تصویب مراجع ذیربط می رسد.

تفریغ بودجه: فرایندی که به منظور ارزیابی و تحلیل عملکرد ردیف های بودجه پس از اتمام سال مالی انجام می پذیرد.

بودجه مصوب غیر نقد: به کلیه اعتباراتی که قالب امتیازات، سرمایه گذاری و مشارکت، زمین و ملک برای انجام پروژه های عمرانی هزینه می شود، اطلاق می شود،  همچنین کل بودجه شهرداری از حاصل جمع بودجه نقد( بودجه جاری، بودجه عمرانی) و بودجه غیر نقد حاصل می گردد.

بودجه شهری
تعداد بازدیدکنندگان امروز 6 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 716528 تعداد کاربران بر خط 19 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال